Alcohol-, drugs,- en rookbeleid

Scouting Dalfsen (01-2019)

Drugs

 1. Het is niet toegestaan om drugs in het bezit te hebben.
 2. Het is niet toegestaan om onder invloed van drugs het scoutingterrein te betreden en/of deel te nemen aan Scoutingactiviteiten (o.a. opkomsten).
 3. Wanneer dit geconstateerd wordt, zal hij/zij verwijderd worden van het terrein.
 4. Bij jeugdleden worden de ouder(s)/ verzorger(s) geïnformeerd.

Alcoholgebruik jeugdleden (t/m Explorers)

 1. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol het terrein te betreden en/of deel te nemen aan Scoutingactiviteiten (o.a. opkomsten).
 2. Het is niet toegestaan voor jeugdleden om alcohol te nuttigen.
 3. Het is niet toegestaan om alcohol bij zich te hebben.
 4. Bij het constateren van bovenstaande feiten zal hij/zij verwijderd worden van het terrein en worden de ouder(s)/ verzorger(s) geïnformeerd.
 5. Het is niet toegestaan om als jeugdlid tijdens activiteiten van de Stam, Plusscouts of kaderleden zich te begeven in het stamlokaal, het stamterras of het deel waar de activiteiten plaats vinden.

Alcoholgebruik leiding

 1. Leiding drinkt geen alcohol in het directe nabijheid of in het zicht van jeugdleden en zijn ten alle tijde handelingsbekwaam.
 2. Leidingteams moeten minimaal twee nuchtere leiding hebben (0%) van minimaal 18 jaar, waarvan één in het bezit van een rijbewijs.
 3. Bij gezamenlijke opkomsten is er minimaal één leiding (minimaal 18 jaar) nuchter (0%) per speltak en in het bezit van een rijbewijs.
 4. Na opkomsten etc een sober gebruik en handelingsbekwaam zijn.

Alcoholgebruik Stam-, Plusscouts- en kaderleden

 1. Stam-, Plusscouts- en kaderleden drinken geen alcohol in het directe nabijheid of in het zicht van jeugdleden en zijn handelingsbekwaam.
 2. Alleen actieve leden zijn welkom tijdens de openingstijden van de bar (tussen 22.00– 03:00 uur en is alleen open na de opkomst.
 3. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen, conform nix18 beleid.
 4. De verantwoordelijke van de bar is minimaal 21 jaar en deze verantwoording is te allen tijde zichtbaar gemaakt in het stamlokaal.
 5. De verantwoordelijke van de bar is handelingsbekwaam en houdt toezicht op:
  1. netheid van het lokaal en scoutingterrein,
  2. het voorkomen van geluidsoverlast,
  3. het correct afsluiten van het gebouw,
  4. naleven en handhaven van de regels en sociale veiligheid,
  5. de opgelegde waarschuwingen (C1-C3) melden aan bestuur,
  6. algemene veiligheid (kampvuur etc).
 6. Geen enkel persoon mag in dusdanige staat naar huis toe gaan, waarvan de aanwezigen het redelijke vermoeden hebben, dat die persoon niet veilig en/of zelfstandig naar huis toe kan gaan.
 7. Alle aanwezigen zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid en er geldt een aanspreekplicht aan eenieder die overtredingen waarneemt en handelt conform protocol grensoverschrijdend gedrag.

Rookbeleid

 1. Het gebruiken van rookwaar is voor alle leden van de D’Alflandgroep verboden gedurende een opkomst. Eenzelfde verbod geldt voor het gebruik van vuurwerk
 2. Het is ten alle tijden verboden op binnen te roken.
 3. Roken is alleen toegestaan uit het zicht van de leden.

Uitgangspunten

 1. De aanwezigheid van sterk alcoholische dranken is niet toegestaan op het terrein en/of tijdens Scoutingactiviteiten (o.a. opkomsten).
 2. De sluiting van het gebouw is gesteld op 03:00 uur. Dan dient het groepsgebouw en het terrein ontruimd te zijn.
 3. Wanneer het gebouw is verhuurd, wordt er geen alcohol genuttigd door leden van Scouting Dalfsen!
 4. Overnachten in het gebouw is niet toegestaan tenzij met voorafgaande toestemming van het bestuur en na melding aan de brandweer.
 5. Drankgebruik valt onder huishoudelijk gebruik, er wordt onderling niet verrekend dan wel verkocht.
 6. Leiding zijn leden van Scouting Dalfsen van 18 jaar of ouder.
 7. Gezamenlijke opkomst bestaat uit twee speltakken of meer.

Sancties

Het niet houden aan bovenstaande afspraken kan leiden tot het in werking stellen van het protocol grensoverschrijdend gedrag met bijbehorende maatregelen. Daarnaast kan het bestuur per direct sancties opleggen.